Header Ads

karapincha osuwa


ysiflia j¾Okh lrk lrmsxpd Tiqjla f.or§u yod.kak


flia l,T ldka;djkaf.a iqkaor;ajh biau;= lrk m%Odk fohla" ta jf.au th fydÈka mj;ajdf.k hdu fldÉpr wudreo lsh,;a okakjfk' ysiflia j¾Okh wvq ùu" flia jeàu fïjf.ka m%Odkhs'

wms wo lsh, fokafk fï m%Yak j,g f.or§u lr.kak mq¨‍jka úYañ; úiÿula .ek'^lrmsxpd YeïmQ& wdf,amkh


wjYH øjHh (-
                            -lrmsxp fld, 20-25la
                            -j;=r fldamamhla

Wmfoia (-
                   j;=r úkdä 2la muk uo .skafka r;a lrkak"bkamiq lrmsxp fld, tl;= lr ;j;a fydÈka ;ïnkak'ál fj,jlska j;=r fld, meye;s jq úg uola ksfjkakg yer fmrd .kak'fuu c,h ysfia wdf,am lr úkdä 15-20la uidÊ lrkak'
fuh i;shg fojrla fuf,i lrkak"flia jeàu wvq ù flia j¾Okh fõ'^lrmsxpd iy fldfydU& wdf,amkh


wjYH øjHh (-
                            -lrmsxp fld, 7-8la
                            -fldfydU fld, 7-8la
                            -ishU,d l=vq f;a yeÈ 3la
                            -fhda.Ü f;a yeÈ 3la
Wmfoia (-
                  ish¨‍u øjH íf,kavrhg oud fydÈka wnrd .kak' bkamiq tu m,amh ysfia .,ajd uidÊ lr úkdä 20la muK isg uDÿ Yeïmq tllska fidaod yßkak'
uilska fuys fydo m%;sM, ,nd.; yelsh'

^lrmsxpd iy W¨‍yd,a m%;sldr& iy ^lrmsxpd f;,a&" ysiafidß j,g m%;sldr bÈßfha§ n,dfmdfrd;a;=jkak'No comments:

Powered by Blogger.